Tokyo #220

20120127-002.jpg
RICOH GXR + GR A12 18.3mm F2.5
2012.01 / Mizuhomachi

Posted by Kazuya Nakazawa at 2012.01.27 Fri