Tokyo #468

20130326-004.jpg
Leica M9 + Elmar 5cm F3.5
2013.03.16 / Shibuya Hikarie, Shibuya