untitled #306

20130805-001.jpg
Leica M Monochrom + Voigtlander Nokton 50mm F1.1
2013.08 / Zoshigaya