untitled #340

20131120-002.jpg
SONY α7 + Mount Adapter + Voigtlander Nokton 50mm F1.1
2013.11 / Zoshigaya

Posted by Kazuya Nakazawa at 2013.11.20 Wed