Sado #7

20140131-002.jpg
RICOH GR (GR 18.3mm F2.8)
2013.10 / Sado Island

Posted by Kazuya Nakazawa at 2014.01.31 Fri