Oita #18

20140328-001.jpg
RICOH GR (GR 18.3mm F2.8)
2013.09 / Kitsuki

Posted by Kazuya Nakazawa at 2014.03.28 Fri