untitled #360

20140519-002.jpg
Leica M Monochrom + Elmar 5cm F3.5
2014.05 / Koenji

Posted by Kazuya Nakazawa at 2014.05.19 Mon