Tokyo #660

Leica M Monochrom + Voigtlander Nokton 50mm F1.1
2015.11 / Zoshigaya