Shenzhen 2018 #17

SONY RX0 (ZEISS Tessar T* 7.7mm F4) / 2018.12 / Shenzhen

Posted by Kazuya Nakazawa at 2019.08.03 Sat