Roma 2002 #3

20100211-001.jpg
KMZ Zorki-1 + Voigtlander COLOR-SKOPAR 21mm F4 + Kodak Extachrome DynaEX 100 (EB-2)
2002.11 / Roma

Posted by Kazuya Nakazawa at 2010.02.11 Thu