Tokyo #890

Leica M10 + Elmar 5cm F3.5
2020.09 / Shinjuku-Gyoen National Garden, Shinjuku