Yokohama #47

20120210-001.jpg
Leica M9 + Voigtlander Super Wide-Heriar 15mm F4.5 Aspherical
2012.02 / Yamashita Park, Yokohama